GOŚĆ

Szanowni goście PINI POLONIA,

 

W przypadku, gdy zostałeś poproszony o okazanie dowodu tożsamości celem wpisu lub samodzielne dokonanie wpisu w księgę wyjść/wejść lub księgę wjazdów/wyjazdów lub innych podobnych księgach – posiadamy Pani/Pana dane w zakresie ujętych w tych księgach.

 

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy poinformować Cię, o zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych jest PINI POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, 99 – 300 Kutno przy ul. Wschodniej 21, adres e-mail: rodo@pinipolonia.pl. Ten podmiot ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Administrator przetwarza dane osobowe Pani/Pana tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach:

 

Twoje dane są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach Administratora, tj.  w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obiektach i w zakładach produkcyjnych Administratora oraz do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez PINI POLONIA sp. z o.o działalności gospodarczej

 

[Odbiorcy]Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz  inne podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (np. agencje ochrony osób i mienia) oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

 

[Okres przechowywania]Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Nagrania z monitoringu wizyjnego (zawierające wizerunek z kamer CCTV) będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po tym czasie Twoje dane zostaną usunięte.

 

[Prawa]Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi wejście na teren obiektu należącego do Administratora.

 

[Podstawa prawna]Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 

Uwaga!

Ponadto może się zdarzyć, że ze względu na łączące Panią/Pana z Administratorem stosunki prawne i/lub faktyczne możemy mieć szerszy zakres Pani/Pana danych osobowych, dlatego zapoznaj się również, w zależności od swojego statusu z odpowiednimi klauzulami informacyjnymi w tym zakresie.