Hodowca

Szanowna/y Pani/Panie,

chcielibyśmy poinformować, iż w związku z nawiązaniem współpracy z pośrednikiem w zakupie trzody chlewnej, uzyskaliśmy Pani/Pana dane osobowe z dokumentacji łańcucha żywieniowego trzody chlewnej, która została nam sprzedana, tj. w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres gospodarstwa, numer gospodarstwa. Celem wypełnienia wymogów art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), dalej: „RODO”, przekazujemy na Pani/Pana ręce, te podstawowe informacje o wykorzystywaniu uzyskanych danych osobowych:

 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych jest PINI POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, 99 – 300 Kutno przy ul. Wschodniej 21, adres e-mail: rodo@pinipolonia.pl. Ten podmiot ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.

 

[Odbiorcy]Odbiorcami podanych przez Pana/Panią danych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

 

[Okres przechowywania] Pana/Pani dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 

[Prawa]Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającymi z przepisów prawa, tj. m.in. ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

 

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

[Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 litera c) RODO.