Kontrahent

Kontrahencie PINI POLONIA,

 

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy poinformować Cię, o zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych jest PINI POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, 99 – 300 Kutno przy ul. Wschodniej 21, adres e-mail: rodo@pinipolonia.pl. Ten podmiot ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Administrator przetwarza dane osobowe Pani/Pana tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach:

 

 1. Pani/Pana dane są wykorzystywane w celu wykonania umowy(bez nich nie można by np. wystawić faktury, podpisać umowy)

 

 1. [Odbiorcy]Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są dostawcy innych towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów, banki wypłacające wynagrodzenie, kontrahenci Administratora oraz podmioty, którym Administratorzy powierzyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
 2. [Okres przechowywania] Twoje danebędą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (m.in. podatkowego) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 3. [Prawa]Przysługuje Pani/Pana prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych stanowi warunek zawarcia Umowy, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.
 5. [Podstawa prawna]Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach Administratora, tj. w celu ochrony mienia oraz wykonywania pracy biurowej i operacyjnej

 

 1. [Szczególny cel]Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane również w prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, tj. :
 1. dla sprawnej realizacji bieżącej działalności Administratora, w tym realizacji procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora;
 2. dla zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę;
 3. do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej,
 4. [Odbiorcy]Odbiorcami podanych przez Pani/Pana danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
 5. [Okres przechowywania]Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratorów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 6. [Prawa]Przysługuje Pani/Pana prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne.
 8. [Podstawa prawna]Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 

 

 

III. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na nas obowiązków podatkowych  

 

 1. [Cel]Pani/Pana daneosobowe będę przetwarzane również wcelu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa.
 2. [Odbiorcy]Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są podmiotu uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. Urzędy Skarbowe, organy kontrolne, organy ścigania) oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 3. [Okres przechowywania]Pani/Pana dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będę przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 4. [Prawa]Przysługuje Pani/Pana prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Pani/Pana dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 6. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającymi z przepisów prawa podatkowego.
 7. [Podstawa prawna]Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

 

UWAGA!!!

Administratorzy mogą być również uprawnieni w przypadkach, ściśle określonych przepisami prawa przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie odrębnej zgody. Każdorazowo w przypadku udzielenia przez Panią/Pana takiej zgody, zostanie wypełniony przez PINI POLONIA sp. z o.o odrębnie obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO.