Lekarz Wet

Szanowny Lekarzu Weterynarii współpracujący z PINI POLONIA sp. z o.o,

 

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy poinformować Cię, o zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych jest PINI POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, 99 – 300 Kutno przy ul. Wschodniej 21, adres e-mail: rodo@pinipolonia.pl. Ten podmiot ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Administrator przetwarza dane osobowe Pani/Pana tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach:

 

  1. Przede wszystkim Pani/Pana dane są wykorzystywane w celu wykonania umowy(bez nich nie można by np. wystawić faktury, podpisać umowy)

 

[Odbiorcy]Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, banki wypłacające wynagrodzenie, hodowcy, których zwierzęta zostały poddane kontroli powiatowego lekarza weterynarii oraz kontrahenci Administratora będący odbiorcami jego.

 

[Okres przechowywania] Pani/Pana danebędą przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (m.in. podatkowego) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

 

[Prawa]Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Podanie danych stanowi warunek zawarcia Umowy.

 

[Podstawa prawna]Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

  1. Pani/Pana dane są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach Administratora, tj. w celu bezpieczeństwa osób i mienia oraz wykonywania naszej pracy biurowej i operacyjnej, która jest niezbędna dla grupy spółek jaką jesteśmy

 

[Szczególny cel]Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane również w prawnie uzasadnionych celach realizowanych przez Administratora, tj.:

  • dla sprawnej realizacji bieżącej działalności Administratora, w tym realizacji procesów biznesowych i administracyjnych związanych z przedmiotem działalności Administratora;
  • dla zapewnienia ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę;
  • do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

 

[Odbiorcy]Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

 

[Okres przechowywania]Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

[Prawa]Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

[Podstawa prawna]Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

III. Twoje dane są wykorzystywane w celu wykonywania nałożonych na nas obowiązków w zakresie bezpieczeństwa żywności

 

[Odbiorcy]Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. Urzędy Skarbowe, organy kontrolne, organy ścigania) oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

 

[Okres przechowywania]Pani/Pana dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa będę przechowywane przez okres do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa.

 

[Prawa]Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Pani/Pana dane osobowe zebrane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającymi z przepisów prawa, tj. m.in. ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego z dnia 16 grudnia 2005 r. oraz Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego,  Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, Rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

 

[Podstawa prawna]Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 

Uwaga!

Ponadto może się zdarzyć, że ze względu na łączące Panią/Pana z Administratorem stosunki prawne i/lub faktyczne możemy mieć szerszy zakres Pani/Pana danych osobowych, dlatego zapoznaj się również, w zależności od swojego statusu z odpowiednimi klauzulami informacyjnymi w tym zakresie.