Oferent

Szanowny Panie/ Pani (dotyczy Oferentów towarów i usług),

 

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, chcielibyśmy poinformować Cię, o zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Jeśli składałeś nam ofertę sprzedaży towarów lub świadczenia usług albo zwróciliśmy się do Pani/Pana z prośbą o złożenie oferty w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług – przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w postaci danych kontaktowych oraz danych zawartych w złożonych ofertach.

 

Jeśli to my zwróciliśmy się do Pani/Pana z prośbą o złożenie oferty w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług, każdorazowo poinformujemy Pani/Panią na podstawie art. 14 RODO, o źródle pochodzenia danych, w tym czy dane te nie pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych.

 

[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych jest PINI POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie, 99 – 300 Kutno przy ul. Wschodniej 21, adres e-mail: rodo@pinipolonia.pl. Ten podmiot ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Administrator przetwarza dane osobowe Pani/Pana tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach:

 

Twoje dane są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach Administratora, tj.  w celu zapewnienia korzystania z usług i/lub zakupu towarów w najlepszych dostępnych cenach oraz do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

 

[Odbiorcy]Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

 

[Okres przechowywania]Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

[Prawa]Przysługuje Pani/Pana prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

[Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane w uzasadnionych celach Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi dokonanie zakupu oferowanej usługi lub towaru.

 

[Podstawa prawna]Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO.